marcin kasper, teksty z maja 2019 roku

10 tekstów z ma­ja 2019 ro­ku – auto­rem jest mar­cin kas­per.

> człowiek to często ta­ki pseudo­nim, który używa­ny jest po to, żeby nie ob­ra­zić ja­kiejś małpy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2019, 15:17

może i morze wiary

przy­niosłem chleb i wino
i stałem pośród morza owoców
pat­rzył na mnie uśmie­chnięty brak krzesła
- cho­ry ząb mądrości czasów

na ob­ru­sie w plamy
zos­ta­wiłem chleb i wino
wróciłem do siebie
wy­sypałem z klep­sydry piasek

i na­ryso­wałem rybę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2019, 09:59

> może naj­bar­dziej nie­szczęsną wol­nością jest wol­ność bez­pańskiego psa

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 maja 2019, 14:31

las bez rąk

nie dość li­ryczna grupa
byłaś w niej
jak babka
co dwo­je leczyła

wyz­dro­wiało jedno
obo­je drwa rąbią

jed­no widzi
jak wióry lecą

drugie
jak pta­ki spadają 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 maja 2019, 13:39

Sza­now­ny Pa­nie Ad­mi­nie, na­dal cze­kam na fair

po­dob­no jes­tem je­dynym użyt­kowni­kiem, który wchodzi tu­taj przez drzwi okaleczony

diecez­ja na­leży do Pa­na, zaw­sze mogę przejść do in­nej

z wy­raza­mi, których tu nie wpiszę - mar­cin kasper 

myśl • 11 maja 2019, 14:44

> za ku­powa­nie te­go co ta­nie, można dro­go zapłacić 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2019, 09:32

> ser­ce jest kreato­rem wszys­tkiego. Każdy umysł, który je ig­no­ruje, prędzej czy później tra­ci zdol­ność poznania 

myśl • 10 maja 2019, 15:56

> ko­biety zdo­bią toalety 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2019, 17:53

> rozwój ducho­wy jest nieus­tannym po­kony­waniem skończoności 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 maja 2019, 19:03

pierś młodej gęsi
między udem a udem
ko­lac­ja bez słów 

haiku
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2019, 20:40
marcin kasper

informuję, że wszystkie moje dane personalne, treści pisane itd. są obiektami moich praw autorskich (zgodnie z Konwencją Berneńską) W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich w/w obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda >>>>Jedynym trybunałem jest moje sumienie - Fiodor Dostojewski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 18:48Moon G sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

przedwczoraj, 11:59yestem sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

przedwczoraj, 10:22sprajtka sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

24 maja 2019, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

24 maja 2019, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

24 maja 2019, 11:01onejka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:51Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary