marcin kasper, teksty z kwietnia 2019 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2019 ro­ku – auto­rem jest mar­cin kas­per.

zar­wa­ne łóżko
ra­zem z nocą do pary
mas­turbac­ja ja 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2019, 15:37

czołówki gazet
i lek­kos­traw­ne dania
tyły spokojne 

haiku
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:35

to i liliowo

pros­to z łóżka ci powiem
nie owi­jając snów w całun
tej no­cy znów niosłem
pąk li­lii jak niemowlę

ranną chwilą
goiłem czas przyszły
te­raz raźniejszy

wszys­tko mi w jedno 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 kwietnia 2019, 11:21

podróż prześlubna

ukorzyć się w życiu ukorzenić
ożenić się z różą
która płonie w głowie
z każde­go oddechu
uczy­nić potrzebny
bo tyl­ko tak
da­lekim od śmierci

i jeszcze
oświad­czyć się tobie
pókim odziany
w ta­tuaże wierszy

oświad­czyć się tobie
w nienaglącym trybie
w try­bie pokornym

oświad­czyć się tobie
by stać się wolnym 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2019, 10:47

> Bóg oce­nia cię za te­raz, człowiek za wczoraj 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2019, 12:17

> sza­nuję każdy bur­del, w którym matką jest wątpliwość 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 8 kwietnia 2019, 18:07

> pi­sanie ma sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­je się dla czy­tel­ni­ka narzędziem pra­cy nad sobą 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 kwietnia 2019, 17:21

szkic

od da­wien dawna
jest ta­ka chwila
gdy dniem lub nocą
zja­wia się Lila
ni­by na sercu
ni­by coś bazgrze
i ja to kocham
od zaw­sze na zawsze

idę wstać
by się pochylić
nad słowem Twoim
- ko­roną chwili 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 kwietnia 2019, 19:55

> a tak nap­rawdę Bóg stworzył ko­bietę po to, żeby mieć z kim pogadać 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 kwietnia 2019, 18:43

> z pro­zy życia jed­ne­go człowieka może zrodzić się poez­ja wielu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2019, 14:31
marcin kasper

informuję, że wszystkie moje dane personalne, treści pisane itd. są obiektami moich praw autorskich (zgodnie z Konwencją Berneńską) W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich w/w obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda >>>>Jedynym trybunałem jest moje sumienie - Fiodor Dostojewski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 18:48Moon G sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

przedwczoraj, 11:59yestem sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

przedwczoraj, 10:22sprajtka sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

24 maja 2019, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

24 maja 2019, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

24 maja 2019, 11:01onejka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:51Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary